دوشنبه, 21 ارديبهشت 1394 ساعت 05:55

آدرس کتابخانه های اصفهان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
 رديف  نام كتابخانه
نام شهرستان
آدرس شماره تلفن ( با ذكر كد ) نوع كتابخانه درجه  
عمومي  مشاركتي      
1 ابن مسكويه  اصفهان  چهارباخ خواجو  3112220070 O   1      
2 نسخ خطي و سنگي اصفهان  چهارباخ خواجو  3112220070 O          
3 شهيد مفتح  اصفهان  خ جي  3112315361 O   1      
4 صائب اصفهان  خ صائب 3112360129 O   1      
5 وليعصر اصفهان  خ گلستان  3114425829 O   1      
6 نابينايان  اصفهان  خ وليعصر 3112255860 O          
7 رهنان  اصفهان  خ ابوذر 3117384225 O   3      
8 اميرقلي اميني اصفهان  خ كاشاني 3112332576 O   1      
9 شهيد بهشتي خوراسگان اصفهان  خ جي  3115211164 O   2      
10 علامه نائيني اصفهان  خ غفاري 3115520400 O          
11 حجت  اصفهان  خ اتشگاه  3117720715 O   3      
12 توحيد  اصفهان  بوستان ملت  3116270763 O   1      
13 خانه اصفهان  اصفهان  خانه اصفهان  3114425829 O   3      
14 ارشاد  اصفهان  خ زينبيه جنوبي 3114452015 O   2      
15 هرند  اصفهان  ارشاد اسلامي  3126332477 O   3      
16 اژيه  اصفهان  خ معلم  3126622749 O   3      
17 اسلام آباد  اصفهان  امامزاده عبدالعظيم امام خميني  3126442946 O          
18 تودشك  اصفهان  خ شهرداري 3126732375 O   3      
19 رامشه  اصفهان  روستاي رامشه  3127365493 O   4      
20 سيستان -سجزي  اصفهان  خ جمهوري اسلامي  3126662610 O   3      
21 كوهپايه  اصفهان  ميدان كارگر  3126222555 O   3      
22 نيك آباد  اصفهان  بلوار امام خميني  ره  3127223303 O   4      
23 نصر آباد  اصفهان  بلوار امام رضا  (ع) 3127352331 O   3      
24 محمد آباد  اصفهان  بلوار امام خميني  ره  3127243232 O   3      
25 پيكان  اصفهان  بلوار ولي عصر    O   3      
26 ورزنه اصفهان  دكتر شهيد بهشتي 3126482219 O   2      
27 شهداي فارفان اصفهان  جنب  دبيرستان امام خميني 3126543161 O   3      
28 هاشم اباد  اصفهان  خ-اصلي روستا 3126462177 O   3      
29 دستجرد اصفهان  حسن اباد به دستجرد 3127343212 O   4      
30 حسن اباد  اصفهان  امام خميني ره 3127533300 O   3      
31 كمال اباد اصفهان  جنب مدرسه شهدا 3127343080 O   4      
32 امام خميني  ره  اصفهان  بلوار بهشت  3116800140 O   3      
33 بهارستان  اصفهان  بلوار بهشت  3116812520 O   3      
34 شماره 1 آران و بيدگل آران و بيدگل   17 شهريور 3622723600 O   2      
35 شماره 2 آران و بيدگل آران و بيدگل  خ شهدا  3622728577 O   3      
36 نوش آباد  آران و بيدگل  ميدان بسيج  3622823969 O   4      
37 شهيد رعيت يزدل آران و بيدگل  امام خميني   ره  3622853656 O   4      
38 شماره 1 اردستان اردستان  خ امام خميني  3625242066 O   2      
39 شماره 2 اردستان  اردستان  خ شهرك  3625245032 O   2      
40 نهوج  اردستان  روستاي نهوج  3625822121 O   3      
41 مهاباد  اردستان  شهر مهاباد  3625323121 O   3      
42 كچورستاق اردستان  خ شهرك  362542110 O   4      
43 زواره  اردستان  اردستان شهر زواره  3625372900 O   3      
44 وزوان  برخوار  پارك شهدا 3124227172 O   3      
45 دستگرد برخوار  برخوار روستاي دستگرد   O          
46 حبيب آباد  برخوار   شهرك آيت ا... اديب 3125482700 O   3      
47 امام حسين كمشچه  برخوار  بلوار نبي اكرم  3125332650 O   3      
48 امام علي ع خورزوق برخوار  خ شهرداري 3125462084 O   3      
49 كوثر دولت آباد برخوار خ طالقاني 3125854217 O   2      
50 شهيد رنجكش برخوار طالقاني 3125856327 O   3      
51 گز شاهين شهر و ميمه  خ شيخ بهايي    O   2      
52 گرگاب شاهين شهر و ميمه  بلوار امام خميني  3125754212 O          
53 ميمه  شاهين شهر و ميمه  خيابان طالقاني 3124222400 O   2      
54 شهيد دستغيب  شاهين شهر و ميمه  روبروي پارك عطار 3125226628 O   1      
55 الغدير تيران  تيران و كرون  خ امام  ره  53323222057 O   2      
56 علامه مجلسي رضوانشهر تيران و كرون  خ  امام  ره-خ مصلي منطقه 2  3323623802 O          
57 مشهد كاوه  چادگان روستاي مشهد كاوه  3724842115 O   4      
58 رزوه چادگان خيابان امام 3724782772 O   4      
59 چادگان چادگان خيابان امام   ره  3724722445 O   3      
60 الغدير  خميني شهر  بلوار توحيد ميدان امام حسين  3123233053 O   1      
61 درچه  خميني شهر  خيابان شريعتي  3123762475 O   3      
62 امام صادق  خميني شهر  خ كهندژ    O          
63 خوانسار  خوانسار  بلوار معلم  3712232601 O   1      
64 ويست  خوانسار  خيابان اصلي  3712442008 O   3      
65 رحمت آباد  خوانسار  خ اصلي  2633654 O          
66 بيده  سميرم  جنب پمپ بنزين 3223642403 O   4      
67 كمه  سميرم  خ بوستان  3223622350 O   2      
68 حنا سميرم  يادگاران امام  3223372600 O   4      
69 سميرم سميرم  انقلاب 3223226340 O   2      
70 شهر ونك  سميرم  خ امام خميني  3223362204 O   4      
71 فتح آباد  سميرم  روستاي فتح آباد  3223342208 O   3      
72 دهاقان  سميرم سفلي  بلوار انقلاب  3222622620 O   1      
73 قمبوان  سميرم سفلي  ولي عصر  3222732332 O   3      
74 علامه طباطبايي شهرضا  شهرضا  خ شهيد بهشتي  3212227416 O   1      
75 دكتر خليل ا... اميني  شهرضا  شهيد بهشتي  3212227759 O   3      
76 شهيد محمد باقر صدر-اسفرجان شهرضا  روستاي اسفرجان  3212262030 O   3      
77 همت  شهرضا  حكيم صهبا  3212239020 O   3      
78 داران  فريدن  شهيد بهشتي  3724228280 O   2      
79 بوئين و مياندشت  فريدن  بلوار معلم  3724522558 O   2      
80 افوس  فريدن  خيابان سرچشمه  3725452181 O   4      
81 دامنه  فريدن  خيابان معلم  3724362899 O   3      
82 امام صادق برف انبار فريدونشهر  جنب چهارراه يوسف آباد 3725622561 O   3      
83 فريدونشهر  فريدونشهر  بلوار پاسداران  3725222064 O   2      
84 نسيم قهدريجان  فلاورجان  خ امام خميني  ره  3353624900 O   4      
85 امام خميني  ره  فلاورجان  خ فردوسي 3353223324 O   2      
86 كليشاد و سودرجان  فلاورجان- سودرجان شهيد مطهري 3353285588 O   3      
87 شهداي فلاورجان فلاورجان  فردوسي 3353226400 O   2      
88 پيربكران  فلاورجان  خ اصلي  3354223800 O   3      
89 برزك  كاشان  خ دانش 3623472040 O   4      
90 استرك كاشان  روستاي استرك  3612563707 O          
91 سن سن  كاشان  روستاي سن سن  3612473450 O   4      
92 طاهر آباد كاشان  شهيد رجائي  3615522976 O          
93 22 بهمن  كاشان  شهرك 22 بهمن جنب ميدان بهمن 3614472494 O   3      
94 فين بزرگ  كاشان  خ اصلي اميركبير   O          
95 اميركبير كاشان  خ اميركبير 3615302020 O   3      
96 علوي كاشان  خ شهيد بهشتي  3623373443 O   4      
97 قمصر كاشان  خ شهيد بهشتي  3623622131 O   3      
98 سيد ابوالرضا راوندي كاشان  خ بابا افضل 3614447748 O          
99 انجمن آثار ملي كاشان  فاضل نراقي 3614220706 O   1      
100 نياسر  كاشان  خ امام خميني   ره  3623223334 O          
101 ملا محسن فيض كاشاني كاشان  خ ايت ا... سعيدي 3614237438 O   1      
102 فاطميه  گلپايگان خ دانشگاه 372322004 O   2      
103 گوگد گلپايگان خ امام جنب شهرداري  3723230060 O   3      
104 گلپايگان 1 گلپايگان خ آيت ا.. گلپايگاني  372322526 O   1      
105 گلپايگان 2- شهدا  گلپايگان خ فرمانداري 3723223697 O   1      
106 زرين شهر  لنجان  خ كاشاني 3342222737 O   1      
107 شهيد مطهري لنجان  خ صبا 3342622028 O   2      
108 سده لنجان  لنجان  امام خميني  ره 3342434502 O   3      
109 فرهنگسراي بهمن  لنجان  خ سجاد  3342210525 O          
110 چرمهين لنجان  بلوار بسيج  3356254222 O   3      
111 نوگوران  لنجان  بلوار امام حسين  (ع) 3346353458 O          
112 ورنامخواست  لنجان  خ امام 3342253738 O          
113 باغبادران  لنجان  شهرداري 3356226262 O   3      
114 قلعه قاسم لنجان  قلعه قاسم  3342223029 O   3      
115 زاينده رود لنجان  بلوار پيامبر اعظم  3342663324 O          
116 شهيد توكلي  لنجان  محله b6    O          
117 هنر و انديشه  لنجان  خ مدرس 3342637223 O          
118 چمگردان  لنجان  روبروي شهرداري چمگردان   O          
119 مباركه  مباركه  خ اصلي سلمان 335230220 O   2      
120 نائين مركزي خ پاسداران  3232253552 O   1      
121 نيستاني بافران  نائين  خ امام سجاد (ع) 3232242290 O   3      
122 انارك  نائين  خ شهيد بهشتي  3243222224 O   3      
123 شهيد قوام زاده چوپانان نائين  امام خميني   ره  3243322044 O   3      
124 خور و بيابانك  نائين  امام خميني   ره  3244222234 O   3      
125 ويلاشهر  نجف آباد  خيابان ويلا 3312254090 O   3      
126 علويجه  نجف آباد  امام خميني  ره  3324242736 O   1      
127 ارشاد (مركزي)  نجف آباد  خ اما م خميني ره روبروي قرارگاه 3312445353 O   1      
128 يزدانشهر  نجف آباد  ما بين 21 و 22 شرقي  3312445535 O   3      
129 شيخ بهائي  نجف آباد  خ شيخ بهايي جنوبي  3312659119 O          
130 علامه مجلسي گلدشت نجف آباد  امام خميني  ره جنب مصلي 3312234800 O   2      
131 نطنز  نطنز  خ 17 شهريور 3624242733 O   1      
132 بادرود نطنز  خ امام خميني  3624342253 O   2      
133 ده آباد  نطنز  خ امام خميني  3624372209 O   4      
134 طامه  نطنز  طامه  3624433600 O          
135 ديجيتالي اهل البيت  اصفهان  خ نشاط  2207761   O        
136 امام محمد باقر (ع)  اصفهان  بزرگمهر خ بي سيم      O        
137 علي ابن ابيطالب جوي آباد خميهي شهر خ شمس  3123253040   O 2      
138 ولاشان  خميني شهر  محله ولاشان      O        
139 باقر العلوم  خميني شهر  بلوار آزادگان  3123249263   O 3      
140 فرهنگسراي بعثت  خميني شهر  خ 17 شهريور 3123223800   O 3      
141 فاطميه -ورنوسفادران  خميني شهر  كوچه سنگ تراشها 3123223488   O 3      
142 ورق سميرم روستاي ورق     O        
143 ابريشم  فلاورجان كارخانه سيمان      O        
144 فجر قهدريجان فلاورجان خ امام 3353625700   O        
145 گارماسه  فلاورجان روستاي گارماسه      O        
146 شهيد مطهري فلاورجان  خ اصلي محله اشترجان 3353484300   O        
147 استاد زاهد  كاشان  خ 22 بهمن  4458700   O 2      
148 آيت ا... صبوري  كاشان  خ بابا افضل 3614463636   O        
149 سروش لنجان  محله B4 3342633540   O 3      
150 مهدي موعود ديزيچه  مباركه  خ اصلي شهدا 3355354686   O 4      
151 شهداي محراب (زيباشهر) مباركه  روستاي زيباشهر  3355542309   O 4      
152 علامه مجلسي شهر مجلسي مباركه  ده سرخ  3355222090   O 3      
153 كركوند مباركه  روستاي كركوند 3355542309   O 4      
154 شهداي ده سرخ  مباركه  خ بنفشه  3355452223   O        
155 آيت ا... هاشمي طالخونچه مباركه  بلوار خولنجان  3355545499   O 3      
156 آيت ا... حججي  نجف آباد  خيابان شريعتي  3312627274   O 1      
 
 

بازدید 5320 بار
 درج آگهی رایگان

پرداخت آنلاینپرداخت آنلاین

اخبار

ما 53 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم


تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت کریاس می باشد.facebooktwitterGoogle