در بيماري هاي تيروئيدي در زمان هاي پركاري يا كم كاري غده روزه داري توصيه نمي شود، اما در صورت كنترل و مهار بيماري روزه داري بدون اشكال است.